Tara Spencer-Nairn, Julia Lalonde, Hannah Vandenbygaart, Randy Thomas, Emily Clarke, Tara Bastikar, Blake Daniel Canning, Denzel Martineau, Ishan Morris